Regulatory Configuration Service

การเตรียมใช้งานสภาพแวดล้อม Regulatory Configuration Service ใหม่ถูกปิดใช้งาน ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ทำงาน Globalization Studio ใน Dynamics 365 Finance ตั้งแต่รุ่น 10.0.39 เรียนรู้เพิ่มเติม